Training Centers

Pranami School , Ranjit Nagar , Hirji Mistri Road , Jamnagar.

M.S. (Shodha) School , Krushna Nagar , Street No. 5/6 Lg Marg , Jamnagar.

Patel Park , Goti Complex , 2nd Floor , Ranjit Sagar Road , Jamnagar.